• "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał…

 • … aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,16)

KERYGMA – katecheza w Sieci

Greckie słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza "głoszenie" Ewangelii...
 • www.kerygma.pl

  Słowo "kerygma" w Nowym Testamencie oznacza głoszenie Ewangelii, nauczanie, nawoływanie.

  Strona katechetyczna KERYGMA jest próbą włączenia środków informatyki w dzieło głoszenia Ewangelii, zwłaszcza w ramach szkolnej katechezy.

 • Fatima

  W Fatimie w Portugalii, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji dos Santos – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku.

 • Litania Loretańska

  Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto – XVI w. Zatwierdzona została przez papieża Sykstusa V w 1587. Domek narazetański został przeniesiony do Loreto przez rodzinę De Angelis w 1294 roku.

Aktualne...

Modlitwy różne

"Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo"


 


Modlitwa o dar mądrości

Stwórco niewypowiedziany!
Ty czynisz zrozumiałym język niemowląt,
ukształtuj i mój język i wlej w moje usta łaskę swego błogosławieństwa.
Daj mi jasność rozumienia,
zdolność zapamiętywania,
łatwość uczenia się,
dokładność wyjaśniania i omawiania.
Gdy rozpoczynam - pouczaj mnie,
gdy rozwijam i wyjaśniam - kieruj mną,
gdy kończę - dopełnij łaską zrozumienia.
Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem,
dawaj mi smak Bóstwa i dobrego człowieczeństwa. Amen.

św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

Za pracujących w internecie

Ojcze niebieski, powierzamy Twojej Opatrzności tych, którzy pracują w internecie, by dzięki ich zaangażowaniu z galaktyki obrazów i dźwięków mogło wyłonić się Oblicze Chrystusa. Tylko wtedy, kiedy będzie widzialne Twoje Oblicze i słyszalny Twój Głos, świat pozna Dobrą Nowinę naszego zbawienia. To jest celem ewangelizacji i to uczyni internet prawdziwą przestrzenią ludzką, gdyż, jeśli nie ma miejsca dla Chrystusa, to nie ma także miejsca dla człowieka. Niech Twoja łaska pomoże wszystkim pracującym w internecie "wypłynąć na głębię" prawdy i miłości, aby dzięki ich posłudze ten rodzaj komunikacji między ludźmi i przekazywania informacji, został przeniknięty duchem Ewangelii. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II

Panie, Jezu Chryste, jedyny Pasterzu Twojego Kościoła, Tobie oddaję wszystkie owoce mojej posługi wśród tego ludu: przebacz wszelkie zło, pomnażaj dobro - to Twoje dzieło i Tobie jednemu należy się chwała.
Ufny w Twoje miłosierdzie, Tobie zawierzam braci i siostry, których przed laty oddałeś pod moją pasterską troskę. Zachowaj ich w miłości, zjednocz w Twojej owczarni i nieustannie prowadź, aby nie ulegli rozproszeniu.
Weź na ramiona słabych, ulecz poranionych, ochraniaj mocnych. Weź w opiekę umiłowany Kościół, który jest w Rzymie i wszystkie Kościoły na całym świecie.
Przenikaj światłem i mocą Twojego Ducha pasterzy, których postawiłeś na czele swego ludu, aby go uświęcali, nauczali i by mu przewodzili. Niech z zapałem wypełniają swoje dzieło, aby przybliżało się Twoje Królestwo.
Przez ręce Maryi, umiłowanej Matki, Tobie oddaję siebie, moją teraźniejszość i przyszłość, abym wypełnił moją posługę tak, jak Ty tego pragniesz. Najwyższy Pasterzu, bądź pośrodku nas, abyśmy u Twego boku mogli bezpiecznie zdążać do domu Ojca. Amen.

św. Jan Paweł II, Rzym, 16.10.2003

Klauzura Dwóch Serc

Przenajświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nas nami – zawierzamy się Tobie (3x)
Niepokalane Serce Maryi módl się nad nami – zawierzamy się Tobie (3x)
– do mnie ma przystęp wszystko przez Serce Jezusa i Serce Maryi
Duchu Święty bądź pieczęcią tej modlitwy…

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.

Modlitwa przed i po nauce

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam ochoty i zdolności,
aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.

 

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za światłość tej nauki,
pragniemy abyśmy nią oświeceni,
mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

św. Jan Paweł II, Łagiewniki 17.08.2003

Modlitwa Jana Pawła II

Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.

Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.

Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi;
Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen.

Kalwaria Zebrzydowska, 19.08.2002

Różaniec - tajemnice światła

1. Chrzest Jezusa w Jordanie;
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie;
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia;
4. Przemienienie na górze Tabor;
5. Ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.

św. Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae, 21 (16.10.2002)

Służyć innym

Spraw, Panie, abyśmy byli godni służyć naszym braciom na całym świecie, którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie. Daj im dzisiaj, za sprawą naszych rąk, chleba ich powszedniego, a poprzez naszą rozumiejącą miłość obdarz ich pokojem i radością.

bł. Matka Teresa z Kalkuty

Modlitwa w intencji papieża

Boże, Ty wybrałeś swojego sługę obecnego papieża Benedykta XVI, aby jako następca apostoła Piotra przewodził całemu Kościołowi, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, niech jako zastępca Chrystusa na ziemi umacnia swoich braci, a cały Kościół niech jednoczy się z nim węzłami jedności, miłości i pokoju, aby wszyscy znaleźli w Tobie, Pasterzu dusz, prawdę i życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś świętego Piotra głową Apostołów i na nim zbudowałeś swój Kościół, wejrzyj łaskawie na papieża Benedykta XVI, i spraw, aby ustanowiony przez Ciebie następca Piotra, był dla Twojego ludu widzialnym fundamentem jedności wiary i bratniej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o czas na wszystko

Panie, daj mi każdego dnia czas, by się modlić;
czas, by służyć i kochać, by pracować i tworzyć;
czas, by nie robić nic i czas, by spokojnym być.

Do naszego Ojca w niebie, 44

Modlitwa mamy, która czeka

Panie, dziękuję Ci za nowe życie, które czuję, że rozwija się we mnie.
Ta obecność sprawia, że widzę ludzi i rzeczy w inny sposób,
napełnia mnie delikatnością i odnawia we mnie wielki podziw
dla tajemnicy Twego dzieła stwórczego, które trwa w mojej osobie.
Jestem szczęśliwa, że jestem kobietą i matką.
Czuwaj, proszę Cię, nad tym stworzeniem, które Ty już widzisz i znasz.
Ja czuję jedynie jego powiew, delikatny jak pieszczota
i śnię o rysach jego twarzy, kolorze oczu i włosów.
Pozwól mi śnić, proszę Cię, lecz pomóż mi go i poznać,
abym mogła towarzyszyć mu aż do chwili wejścia w życie.
Spraw, aby trudności tego czasu i lęk przed urodzeniem
nie zakłóciły mojej pogody ducha
i abym mogła przeżyć tę nadzwyczajną "przygodę",
ofiarując się Twojej Opatrzności.
Maryja, Twoja Matka, odważna i delikatna,
niech będzie przy mnie w tym czasie oczekiwania
i sprawi bym była zdolna przyjąć to dziecko z taką samą miłością,
jaką ona przyjęła Ciebie. Amen.

Benedictus - Pieśń Zachariasza (Łk 1, 68-79)

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Magnificat - Pieśń Maryi (Łk 1, 46-55)

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Modlitwa za małżonków obchodzących jubileusz

Wszechmogący, wieczny Boże, bez Ciebie nic nie jest mocne ani trwałe; dzięki Ci składamy za to, że raczyłeś zachować ten związek małżeński, niegdyś w imię Twoje zawarty, i pokornie prosimy, abyś błogosławił tych małżonków. Przedłużaj im lata życia i obdarzaj łaską, aby posłuszni Twojej woli, przyjmowali radości i ciężary życia. Niech przez wierność i miłość staja się coraz doskonalszym obrazem związku Kościoła z Chrystusem, Twoim Synem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Obrzędy jubileuszu małżonków

Początek modlitwy

- Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
- który stworzył niebo i ziemię.
- Mądrość i moc nasza w Panu,
- który umarł i zmartwychwstał.

Modlitwa przed zalogowaniem się do Internetu

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Pomóż nam, prosimy Cię, przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o jedność

Panie Jezu Chryste, modliłeś się:
"Spraw, aby wszyscy byli jedno,
jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie".
Prosimy Cię o jedność Kościoła.
Zburz mury, które nas dzielą.
Umocnij to, co nas łączy, rozbij to, co nas dzieli.
Spraw, abyśmy szukali dróg wzajemnego spotkania.
Niech nastanie dzień, w którym będziemy Cię chwalić
i wielbić we wspólnocie wszystkich wierzących.

z hymnu

Modlitwa o pokój na Ziemi Świętej

Proście o pokój dla Jeruzalem:
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twoich murach,
a pomyślność w twoich pałacach.
Za względu na moich braci i przyjaciół
będę wołał: Pokój z tobą!
Ze względu na dom Pana, Boga naszego,
modlę się o dobro dla ciebie.

Psalm 122Modlitwy poranne

Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoja łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie.
Panie Boże, Królu nieba i ziemi, kieruj i uświęcaj dzisiaj nasze dusze i ciała, nasze myśli, słowa i uczynki, spraw, abyśmy postępowali według Twoich przykazań i przy Twojej pomocy unikając grzechu dążyli do wiecznego zbawienia.

Liturgia Godzin, kolekta jutrzni

Modlitwa młodych

O Panie!
Ty powierzyłeś w nasze dłonie budowanie świata i rozszerzanie Kościoła.
Ty zleciłeś nam głoszenie radosnej nowiny zbawienia,
Ty chcesz, byśmy widzieli Ciebie w każdym człowieku,
także w ubogim i cierpiącym.
Ty czekasz na naszą zdecydowaną odpowiedź i czyn.
Twoje wezwanie jest zaproszeniem wielkim.
Pójście za Twoim głosem bez oglądanie się wstecz daje radość i szczęście.
Nasze pójście za Twoim głosem jest trudne, Panie.
Pragniemy jednak prawy i dobra.
Niech każdy z nasz na wskazanym przez Ciebie miejscu
zapragnie i faktycznie daje z miłością całego siebie ludziom,
którzy są Twoim obrazem i Twoją własnością. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ks. Piotr Skarga (+ 1612)

Modlitwa o umiłowanie Biblii

Aby ludzie czytali księgi wasze,
(...)
Rozdawali jak chleb,
Powtarzali głośno i w milczeniu
Niezliczoną ilość razy
(...)
Aby te księgi były nie tylko w ich domach,
ale były przede wszystkim ich domem
Ich schronieniem,
Ich tarczą,
Ich mieczem.
I celem ich drogi.

Roman Brandstaetter

Modlitwa o pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia swego pokoju
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości co kochać;
Albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie
a umierając - rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

św. Franciszek z Asyżu (+1226)

Modlitwa przed egzaminem

Przyjdź, Duchu Święty.
Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę.
Oczyść nas z pychy, pogłębij nasza pokorę.
Wlej w nas umiłowanie Prawdy. Prowadź nas ku Sobie.
I daj, aby nasza praca przyniosła plon w wieczności. Amen.

Modlitwa o humor

Zechciej mi dać zdrowy żołądek, Panie, a także nieco do jedzenia.
Zechciej mi dać zdrowie ciała i umiejętność zachowania go.
Zechciej mi dać świętą duszę, Panie, duszę, która ma stale na oku to, co jest dobre i czyste, ażeby w obliczu grzechu nie wpadała w strach, ale umiała znaleźć sposób przywrócenia wszystkim rzeczom należnego porządku.
Zechciej mi dać duszę, której obca jest nuda, która nie zna szemrania, wzdychań i użaleń, i nie pozwól, ażebym kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się czegoś, które nazywa się "ja".
Panie obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się na żartach, ażebym zaznał w życiu trochę szczęścia, a i innych mógł nim obdarzyć. Amen.

św. Tomasza More

Krótkie wezwania:

Jezu, pomóż mi lepiej Cię poznać,
abym Cię bardziej kochał i wierniej za Tobą postępował.

rekolekcja ignacjańskie

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasz, Pocieszycielko nasza.
Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Facebook

Katecheza w Sieci

Kerygma - katecheza w Sieci

Serwis "KERYGMA"
istnieje w Sieci od 11.02.2000.

P2P